เว็บเบราเซอร์ของคุณไม่รองรับ MRBS. คุณจะต้องทำการปรับรุ่นเว็บเบราเซอร์ของคุณ หรือ เลือกใช้เว็บเบราเซอร์อื่นๆ

สังกัดคณะ - ฒส 4582 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 * 0:00 * 0:15 * 0:30 * 0:45 * 1:00 * 1:15 * 1:30 * 1:45 * 2:00 * 2:15 * 2:30 * 2:45 * 3:00 * 3:15 * 3:30 * 3:45 * 4:00 * 4:15 * 4:30 * 4:45
ภายใน มก. วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ต่างจังหวัด (นอกเขตปริมณฑล)
รถเข้าอู่/ซ่อมบำรุงรักษา (งดให้บริการชั่วคราว)
พขร. ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน (งดให้บริการชั่วคราว)