เว็บเบราเซอร์ของคุณไม่รองรับ MRBS. คุณจะต้องทำการปรับรุ่นเว็บเบราเซอร์ของคุณ หรือ เลือกใช้เว็บเบราเซอร์อื่นๆ

เลือกอาคาร

ห้อง

อาคารสุขประชา วาจานนท์ (SC) - ห้องประชุม 401

วันที่ 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
ประชุมผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา กิจกรรม
การเรียน การสอน และการสอบ
ทดสอบระบบ ซ่อมบำรุง