เว็บเบราเซอร์ของคุณไม่รองรับ MRBS. คุณจะต้องทำการปรับรุ่นเว็บเบราเซอร์ของคุณ หรือ เลือกใช้เว็บเบราเซอร์อื่นๆ

จันทร์ 27 พฤษภาคม 2019

หมายเลขทะเบียน 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 * 0:00 * 0:30 * 1:00 * 1:30 * 2:00 * 2:30 * 3:00 * 3:30 * 4:00 * 4:30 * 5:00 * 5:30
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ต่างจังหวัด (นอกเขตปริมณฑล)
เข้าอู่ซ่อม/บำรุงรักษา
พขร. ขอลา ป่วย/กิจ/พักผ่อน